مزایا و معایب الگوی پروانه


مزایا و معایب همزن های حوضچه اختلاط سریع

سایت بهداشت محیط ایران

تعاریف مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های تاسیس، مسئول فنی، بهره برداری، ساخت، تمدید پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر فرمول، تغییر نام محصول یا موسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات، شناسه نظارت، همچنین صدور مجوز واردات و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد که بر اساس قانون مذکور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العملهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود. 1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی،بهداشتی دانشگاه
2- بررسی مدارک، بازدید و تکمیل چک لیست بهره بردای توسط اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
3- ارسال کلیه مدارک تایید شده به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی
4- صدور پروانه بهره برداری توسط اداره مزایا و معایب الگوی پروانه کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

1- پروانه تاسیس بهداشتی:
به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس اصول و ضوابط مربوطه توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.pdf1 pdf2
مدارک لازم
1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و بازدید توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
3- طرح مزایا و معایب الگوی پروانه و بررسی مدارک در کمیسیون بررسی و صدور مجوز های بهداشتی دانشگاه
4- استعلام اختصاص شماره تاسیس از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
5- صدور پروانه تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در صورت تایید کمیسیون
6- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
7- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
8- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
2- پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات بوده و با توجه به رشته تحصیلی(حداقل کارشناسی) که در چارت تصویب شده کمیته فنی تعیین گردیده انتخاب میشود و موسسات مشمول قانون ملزم به داشتن مسئول فنی تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و دانشگاههای علوم پزشکی میباشند.
پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه تاسیس صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه مسئول فنیpdf1 pdf2 pdf3 pdf4 pdf5
مدارک لازم
1- معرفی مسئول فنی واجد شرایط (مطابق چارت مصوب) به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و تکمیل چک لیست تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه
3- طرح و بررسی مدارک در کمیسیون جهت صدور رای
4- صدور پروانه مسئول فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه
5- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی
6- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
7- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی ، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
3- مزایا و معایب الگوی پروانه پروانه بهره برداری بهداشتی: در صورتیکه موسسه دارای شرایط و ضوابط از نظر امکانات و تجهیزات باشد پروانه بهره برداری پس از پروانه های تاسیس و مسئول فنی صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه بهره برداری بهداشتی pdf1
مدارک لازم

4- پروانه ساخت: به مجوزی اطلاق میشود که فرمول ساخت تایید شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده باشد و زمانی که موسسه آمادگی تولید داشته و موفق به اخذ پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری گردیده باشد صادر میشود.
گردش کار صدور پروانه ساخت pdf1
5- مجوزهای موردی: به منظور ایجاد تسهیلات در تولید و صادرات محصولات مشمول قانون در مواردی با توجه به ضوابط و دستورالعملهای صادره، مجوزهای موردی صادر می شود.
6- مجوز ورود کالا: شامل دو مرحله است:
مرحله اول مربوط به صدور مجوز اولیه یا ثبت سفارش است که بر اساس مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و پس از ارائه مدارک لازم صادر می گردد.
مرحله دوم مربوط به صدور مجوز ترخیص کالا می باشد که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و ارائه مدارک لازم شامل ارائه آنالیز کامل کالا و گواهی بهداشت ممهور به مهر نمایندگی ایران در کشور مبدا پس از نمونه برداری و تایید قابلیت مصرف کالا صادر می گردد.
7- مجوز صدور کالا: جهت صدور کالاهای مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس درخواست کشور مقصد و درخواست صادرکنندگان گواهی بهداشت از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا اداره نظارت تابعه صادر می گردد.

دوستانی که قصد راه اندازی شغل یا تولید مواد غذایی همراه با کد بهداشتی دارند باید به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل اقامت خودشون مراجعه کنند.

سایت بهداشت محیط ایران

تعاریف مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های تاسیس، مسئول فنی، بهره برداری، ساخت، تمدید پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر فرمول، تغییر نام محصول یا موسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات، شناسه نظارت، همچنین صدور مجوز واردات و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد که بر اساس قانون مذکور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العملهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود. 1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی،بهداشتی دانشگاه
2- بررسی مدارک، بازدید و تکمیل چک لیست بهره بردای توسط اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
3- ارسال کلیه مدارک تایید شده به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی
4- صدور پروانه بهره برداری توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

1- پروانه تاسیس بهداشتی:
به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس اصول و ضوابط مربوطه توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.pdf1 pdf2
مدارک لازم
1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و بازدید توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
3- طرح و بررسی مدارک در کمیسیون بررسی و صدور مجوز های بهداشتی دانشگاه
4- استعلام اختصاص شماره تاسیس از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
5- صدور پروانه تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در صورت تایید کمیسیون
6- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
7- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
8- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
2- پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات بوده و با توجه به رشته تحصیلی(حداقل کارشناسی) که در چارت تصویب شده کمیته فنی تعیین گردیده انتخاب میشود و موسسات مشمول قانون ملزم به داشتن مسئول فنی تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و دانشگاههای علوم پزشکی میباشند.
پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه تاسیس صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه مسئول فنیpdf1 pdf2 pdf3 pdf4 pdf5
مدارک لازم
1- معرفی مسئول فنی واجد شرایط (مطابق چارت مصوب) به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و تکمیل چک لیست تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه
3- طرح و بررسی مدارک در کمیسیون جهت صدور رای
4- صدور پروانه مسئول فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه
5- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی
6- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
7- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی ، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
3- پروانه بهره برداری بهداشتی: در صورتیکه موسسه دارای شرایط و ضوابط از نظر امکانات و تجهیزات باشد پروانه بهره برداری پس از پروانه های تاسیس و مسئول فنی صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه بهره برداری بهداشتی pdf1
مدارک لازم

4- پروانه ساخت: به مجوزی اطلاق میشود که فرمول ساخت تایید شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده باشد و زمانی که موسسه آمادگی تولید داشته و موفق به اخذ پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری گردیده باشد صادر میشود.
گردش کار صدور پروانه ساخت pdf1
5- مجوزهای موردی: به منظور ایجاد تسهیلات در تولید و صادرات محصولات مشمول قانون در مواردی با توجه به ضوابط و دستورالعملهای صادره، مجوزهای موردی صادر می شود.
6- مجوز ورود کالا: شامل دو مرحله است:
مرحله اول مربوط به صدور مجوز اولیه یا ثبت سفارش است که بر اساس مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و پس از ارائه مدارک لازم صادر می گردد.
مرحله دوم مربوط به صدور مجوز ترخیص کالا می باشد که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و ارائه مدارک لازم شامل ارائه آنالیز کامل کالا و گواهی بهداشت ممهور به مهر نمایندگی ایران در کشور مبدا پس از نمونه برداری و تایید قابلیت مصرف کالا صادر می گردد.
7- مجوز صدور کالا: جهت صدور کالاهای مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس درخواست کشور مقصد و درخواست صادرکنندگان گواهی بهداشت از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا اداره نظارت تابعه صادر می گردد.

دوستانی که قصد راه اندازی شغل یا تولید مواد غذایی همراه با کد بهداشتی دارند باید به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل اقامت خودشون مراجعه کنند.

حوضچه اختلاط سریع

در حوضچه اختلاط سریع عمل پراكنده كردن و پخش سريع مواد شيمياي در سیستم تصفیه آب اتفاق می افتد که واحد اختلاط سريع را مي توان بر مبناي روش اختلاط (مكانيكي يا استاتيكي) و انواع الگوهاي جريان (جريان پلاگ يا اختلاط كامل) دسته بندي کرد. در واحدهاي اختلاط مكانيكي از يك پروانه استفاده مي شود كه با چرخش سريع آن اغتشاش شديدي به وجود مي آيد. نوع پروانه هاي مورد استفاده براي اختلاط سريع تابعي از هندسه حوض و الگوي جريان در داخل آن مي باشد.

انواع همزن پروانه ای حوضچه اختلاط سریع

در آب، ذرات كلوئيدي وجود دارند كه تنها مي توان آنها را پس از اينكه به لحاظ فيزيكي و شيميايي تحت شرايط خاصي قرار گرفتند،ترسيب يا صاف نمود. آماده سازي شيميايي ذرات كلوئيدي را اصطلاحا انعقاد مي نامند و طي آن با افزودن مواد شيميايي خاص، خصوصيات فيزيكي ذرات كلوئيدي را به شكلي كه قابليت ته نشيني بهتري داشته باشند، اصلاح ميكنند. آماده سازي فيزيكي ذرات كلوئيدي براي ته نشيني بهتر را لخته سازي مي نامند. اين فرايند شامل به هم زدن ملايم آب است كه طي آن ذرات كلوئيدي معلق براي تماس و چسبيدن به سمت همديگر رانده مي شوند. بنابراين لخته هاي بزرگتري به وجود مي آيد كه بهتر ته نشين مي شوند.

همزن هاي استاتيكي با استفاده از عواملي نظير پرش هيدروليكي، صفحه مانع ، جريان آشفته در داخل لوله يا كانال و يا انقباض و انبساط ناگهاني در خطوط لوله، تماس مناسب بين مواد شيميايي و آب خام فراهم مي كنند. در جدول زیر مزايا و معايب انواع همزن ها مكانيكي و استاتيكي در مقايسه با هم ارايه شده است.

مزایا و معایب همزن های حوضچه اختلاط سریع

در واحد اختلاط سريع ، همزن ها آشفتگي مورد نياز براي پخش مواد شيميايي در كل حجم آب را فراهم مي نمايند.

واكنش مواد شيميايي منعقدكننده معمولا سريع است، بنابراين پخش سريع اين مواد قبل از كاملشدن واكنش مطلوب است.

به منظور پخش همگن و سريع افزودنيهاي شيميايي، همزن ها بايد به نحوي طراحي شوند كه در يك زمان كوتاه گراديان شديدي ايجاد نمايند و مواد شيميايي نيز در نقطه اي كه حداكثر گراديان آشفتگي را دارد، افزوده شوند.

در تصفيه خانه آب ميزان آشفتگي در واحد اختلاط را با گراديان سرعت مي سنجند. براي همزن ها، مقدار گراديان سرعت از رابطه زیر محاسبه مي شود.

  • P توان هيدروليكي داده شده به آب (برحسب وات يا نيوتن- متر بر ثانيه)
  • V حجم حوض (مترمكعب)
  • μ لزجت آب (بر حسب نيوتن برثانيه بر مترمربع)
  • G گراديان سرعت (بر حسب s -1 )

مقدار انتخابي براي گراديان سرعت، به عواملي همچون زمان ماند هيدروليكي، مقدار تزريق مواد افزودني و شكل هندسي حوض اختلاط بستگي دارد، ولي مقدار آن به طور معمول از 100 S-1 تا 1000 S-1 تغيير مي كند.

زمان ماند در حوض هاي اختلاط سريع بايد به اندازه اي باشد كه زمان كافي براي پخش همگن مواد شيميايي در آب را داشته باشد و زمان كافي براي اينكه لخته ها به يك تعادل در اندازه برسند، را فراهم نمايد. به اين ترتيب زمان اختلاط سريع را تنها با انجام مطالعات آزمايشگاهي و يا استفاده از تجربيات موجود در تصفيه خانه هاي آبي كه به لحاظ شيميايي و بهره برداري متشابه هستند، تعيين ميكنند. زمان ماند براي اختلاط سريع بين 10ثانيه تا 5دقيقه تغيير ميكند (دامنه 10تا 30ثانيه متداولتر است.) همچنين زمان ماند متوسط در واحد اختلاط سريع را ميتوان به كمك رابطه زیر محاسبه نمود.

t= V/Q

t زمان ماند متوسط ، Q دبی و V حجم حوض مي باشد. براي رسيدن به اختلاط كافي در زمان ماند كوتاه تر، نيازمند گراديان سرعت بالاتر خواهد بود و برعكس براي زمان ماند طولاني، گراديان سرعت كمتري مورد نياز است. بنابراين مي توان ازحاصلضرب Gt كه در بر دارنده هر دو متغير زمان ماند و گراديان سرعت است ، به عنوان يك معيار مناسب استفاده كرد. مقدار معمول Gt در مسايل مربوط به اختلاط سريع در تصفيه آب شهري بين 30000تا Gt 60000بدون ديمانسيون است تغيير مي كند حاصلضرب Gt حسب نوع مواد شيميايي و دز تزريقي تا حد زيادي تغيير ميكند كه مقادير بهينه براي آن بهصورت تجربي تعيين مي شود.

جدیدترین روش کاشت مو | مزایا، معایب، عوارض و هزینه

جدیدترین روش های کاشت مو

حدود 70 سال پیش، زمانی که اولین روش کاشت مو در جهان معرفی گردید، شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد که روزی کاشت مو به یک روش قطعی درمان مشکلات طاسی و کم پشتی موهای سر مبدل گردد. بله، امروزه به جرات می توان گفت که کاشت مو انقلاب بزرگی در درمان مشکلات ریزش مو می باشد.

گسترش علم پزشکی نیز در گذر زمان، تکنیک های جدید و کامل تری از کاشت مو را توسعه داده، به طوری که هر تکنیک محدودیت های تکنیک های پیشین خود را تا حدودی برطرف کرده و می توان با توجه به فیزیولوژی افراد، مناسب ترین تکنیک را انتخاب کرد. امروزه برای طیف گسترده ای از افراد، کاشت مو انجام می شود.

در کشور عزیزمان ایران نیز، علم کاشت مو توسط متخصصین برجسته برای متقاضیان انجام می شود و به طور قطع امروزه ایران یکی از قطب های کاشت مو در جهان به حساب می آید. در این مطلب سعی کرده ایم که اطلاعات کاملی راجع به روش های نوین کاشت مو در ایران و جهان به شما ارائه دهیم.

مقدمه ای بر فرآیند کاشت مو

اساس تمامی تکنیک های کاشت مو، برداشت گرافت های مو از بانک مو به روش های مختلف و کاشت آن ها در ناحیه کم پشت و طاس سر می باشد. هر تکنیک از کاشت مو اصولا مناسب یک سری از متقاضیانی است که به وسعت ناحیه طاس سرشان و صلاح دید پزشک متخصص وابسته است. روش های مختلف کاشت مو از چند جهت با یکدیگر تفاوت دارند :

بانک موی مورد استفاده در روش های مختلف ممکن است تا حدودی متفاوت باشند. به طور کلی بهترین بانک مو، موهای ناحیه پشت سر و کنار گوش است، اما در برخی از روش ها مانند روش سوپر ترکیبی و روش BHT امکان برداشت گرافت های مو از بانک موهای بدن یعنی ناحیه قفسه سینه و زیر ریش نیز میسر است.

تفاوت مهم دیگر به نحوه برداشت گرافت ها از بانک مو بر می مزایا و معایب الگوی پروانه گردد. به عنوان مثال، در کاشت مو به روش FUT برداشت فولیکول ها از ناحیه بانک موها به صورت نواری انجام می شود. این در حالی است که در کاشت مو به روش FIT، برداشت فولیکول های مو به صورت مزایا و معایب الگوی پروانه جداگانه و یک به یک صورت می گیرد. همچنین در برخی تکنیک ها مانند کاشت مو به روش سوپر ترکیبی امکان برداشت گرافت ها با هر دو تکنیک FUT و یا FIT وجود دارد.

ابزار و نحوه استخراج گرافت ها از بانک مو نیز یکی دیگر از تفاوت های بارز این تکنیک ها می باشد. به عنوان مثال، در تکنیک میکرو FIT، از ایمپلنتر مینیاتوری به منظور برداشت استفاده می شود که بسیار ظریف و دقیق می باشند. سوراخ های بسیار ریزی که در اطراف فولیکول مو ایجاد می شود، با دقت هر چه تمام و بدون ایجاد آسیب فیزیکی به فولیکول ها، آن را از بافت های اطراف جدا می کند.

اما در تکنیک میکروگرافت، پزشک متخصص با به کارگیری یکی از دو تکنیک هولدرهای اتوماتیک و یا تکنیک تریکوفیتیک اسکارلت، سوراخ های بسیار ریزی را در بانک مو ایجاد و فولیکول های مورد نظر را برداشت می کند. همچنین دستگاه های فوق پیشرفته ای که در تکنیک SUPER FUE استفاده می شود، بدون ایجاد آسیبی به بانک مو و فولیکول ها، به دقت بهترین فولیکول ها را که ضخامت مناسبی نیز داشته باشند، استخراج می کند.

در حال جداسازی گرافت های کاشت مو

علل پیدایش تکنیک های نوین کاشت مو

اما سوال اساسی اینجاست که علت اصلی پیدایش این تکنیک ها در طول زمان چه بوده است؟ به طور کلی عوامل متعددی هستند که به عنوان معیار کیفیت سنجی برای بررسی و ارزیابی تکنیک های مختلف کاشت مو، در نظر گرفته می شوند. در اصل تکنیک های جدید و پیشرفته بر مبنای همین معیارها گسترش یافته اند. به طور خلاصه:

پمپ شناور کوزه ای

پمپ شناور کوزه ای

یکی از پر کاربردترین پمپ های مورد استفاده در بخش های مختلف زندگی امروزه ما پمپ های کوزه ای هستند. این پمپ ها نام خود را وام دار پروانه ویژه خود یعنی پروانه جریان مختلط (mixed flow) هستند. پمپ شناور کوزه ای از یک پمپ شناور که مجهز به پروانه های جریان مختلط بوده و با یک الکتروموتور شناور کوپله شده تشکیل می شود، اما تفاوت آن با سایر انواع پمپ شناور در نوع پروانه های آن می باشد. پروانه یک قطعه گردان در درون یک مجرا یا لوله است که کابرد آن بالا بردن فشار در سیال است. پروانه ها در انواع ماشینهای توربینی از جمله پمپ های گریز از مرکز که در اینجا مد نظر ماست کاربرد دارد. هر پروانه از تیغه یا ون تشکیل می شود که می تواند جهت و انحراف سیال به هنگام ورود به پمپ و خروج از آن را نسبت به شفت مشخص نماید. در واقع این منحرف سازی در تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت خروجی پمپ موثر است. با توجه به الگوی جریان سیال در یک پمپ مولتی استیج و نحوه قرار گرفتن پروانه ها روی شفت پمپ، طراحی پروانه ها متفاوت است و انواع آن شامل پروانه شعاعی، پروانه جریان محوری، پروانه جریان مختلط و نهایتا پروانه محیطی می شود. در پمپ شناور کوزه ای از نوع پروانه جریان مختلط که ترکیبی از پروانه شعاعی و جریان محور است استفاده می گردد. پروانه ای که سرعت خروجی سیال از آن، هم دارای مولفه های شعاعی و هم مولفه محوری باشند را پروانه جریان مختلط می گویند. سیال در امتداد محور وارد پروانه شده و به صورت ترکیبی از حرکت محوری و شعاعی از پروانه خارج می گردد. بنابراین، قسمتی از انرژی توسط عمل گریز از مرکز و قسمت دیگر توسط جا به جا کردن به مزایا و معایب الگوی پروانه سیال منتقل می شود. این پروانه ها را می توان اصلاح شده پروانه های شعاعی برای انتقال حجم بیشتری از سیال دانست و عموما برای دبی های زیاد و ارتفاع های متوسط به کار می روند. همانطور که پیش تر گفته شد استفاده از پمپ شناور کوزه ای در شبکه آب آشامیدنی، لوله کشی جهت کنترل سیلابها، شبکه آبیاری و زهکشی ضرورت دارد. به اختصار در این مقاله به شرح آن می پردازیم.

عملکرد پمپ شناور کوزه ای

در پمپ های شناور کوزه ای، که معمولا از نوع مولتی استیج می باشند، پروانه و پره های هدایت جریان، منجر به جابجایی سیال در هر دو جهت، به عبارتی محوری و شعاعی، می شود. در واقع در این فرآیند سیال از ورودی پمپ به صورت موازی با شفت وارد پروانه شده و به طور زاویه دار از آن خارج می گردد و اگر پمپ شناور از نوع مولتی استیج باشد، این اتفاق به تعداد استیج ها تکرار شده و نهایتا با دبی و فشار زیاد از لوله خروجی به بیرون تراوش می کند.این جابجایی ناشی از تغییر اندازه حرکت سیال توسط پروانه و بیرون راندن همزمان سیال از محفظه ی ناقوسی شکل پمپ می باشد. در واقع با ترکیب حرکتهای سیال به صورت محوری و شعاعی با یکدیگر، پمپ جریان مختلط یا کوزه ای نسبت به پمپ جریان محوری هد بیشتری به سیال خروجی می دهد.

ویژگی های پمپ شناور کوزه ای

یک پمپ شناور کوزه ای منحنی تغییرات هد متفاوتی نسبت به دبی در مقایسه با پمپ شناور جریان محور یا ملخی دارد. در یک پمپ کوزه ای منحنی همپوشانی دارای شیب نسبتا زیادی بوده و نقطه حداکثر راندمان به طرف نقطه ماکزیمم دبی جا به جا شده است. از طرفی سرعت مخصوص پروانه های جریان مختلط بیشتر از 4200 دور بر دقیقه است که البته برخی از آنها نیز سرعت کمتری دارند که پروانه های آن از جنس فرانسیس (Francis) است. بسته به ساختمان پمپ جریان مختلط می توان آنها را به دو دسته پمپ های جریان محیطی و پمپ های کانالی تقسیم بندی کرد که اختلاف عمده آنها در شکل و عملکرد کانالهایشان است. در واقع در پمپ های جریان محیطی دارای یک کانال دو طرفه هستند که سیال در آن به چرخش در می آید این در حالی است که پمپ های کانالی دارای دو کانال کنار هم هستند که روی درپوشهای جانبی پمپ و نزدیک به پروانه ها قرار گرفته و به طور اتوماتیک هواگیری می شوند، این پمپ ها هد بیشتری نیز تولید می نمایند اما نکته منفی این نوع از پمپ ها در راندمان نسبتا پایین آنها نهفته است. علاوه بر این پمپ کوزه ای همانند پمپ های گریز از مرکز دارای یک محفظه ی حلزونی شکل بوده که سطح مقطع آن به صورت تدریجی افزایش می یابد چرا که نقش جمع کننده دبی را داشته و می تواند دبی های مختلف را در چرخشهای پروانه با هم جمع کند و با هد بیشتری از پمپ خارج نماید، و این محفظه ی حلزونی به این پمپ امکان نصب عمودی و افقی را می دهد ولی در انواع مولتی استیج نصب این پمپ ها به صورت عمودی می باشد و امکان نصب افقی در طبقات بیش از حد مجاز در دفترچه راهنما وجود ندارد.

پمپ شناور کوزه ای

پمپ شناور کوزه ای

پمپ شناور کوزه ای پمپیران

پمپیران به عنوان بزرگترین تولید کننده پمپ در کشور، پمپ شناور چاه عمیق را در مدل های مختلف با توجه به نیاز مصرف کنندگان تولید و عرضه می کند. پمپ های شناور BPD 271،BPH 273، BPH 275، BPH 277، BPH 335، BPH 384، BPN 374، BPN 425، BRTS 435، BQTS 466 و BRVS 486 گروه های تولیدی پمپ شناور کوزه ای پمپیران هستند که طیف وسیعی از هد و دبی را تامین می کنند. شما می توانید برای بررسی دقیق تر و کسب اطلاعات بیشتر در این مورد هر کدام از این دسته ها را در پمپ شناور پمپیران مطالعه نموده یا با مشاورین گستره آبی نمایندگی پمپیران تماس حاصل فرمایید. شما همچنین می توانید راهنمای انتخاب پمپ شناور پمپیران و نحوه انتخاب پمپ شناور چاه عمیق را جهت انتخاب صحیح پمپ خود مطالعه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.