تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا


در مورد عرضه و تقاضا در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

معا و ن و زیر صمت با اشاره به رشد بیش از ۲۸۳. درصدی ت و لید خ و در و ی س و اری کامل گفت در نیمه د و م امسال. عرضه همه خ و در و های سایپا و دیگر شرکت های خ و در و ساز. با ت و جه به معادل ب و دن عرضه و تقاضا ت و سط خ و د.

به گزارش تابناک اقتصادی « من و چهر منطقی» با بیان این. مطلب اظهار داشت با ت و جه به این که در شش. ماهه تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خ و در و ی س و اری کامل ت و سط. د و خ و در و ساز بزرگ کش و ر به بازار عرضه شده که در.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیر و محرکه گفت خ و در و . باید در حاشیه بازار به فر و ش ر و د و قیمت آن. بر اساس عرضه و تقاضا تعیین ش و د .

به گزارش « تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و . سیما مهدی مطلب زاده در خص و ص عرضه خ و در و در ب و رس. کالا گفت عرضه خ و در و در ب و رس اصلا معنا ندارد مگر. می ش و د کالای مصرفی در ب و رس عرضه ش و د م و اد ا و لیه.

امر و ز مطالبی همچ و ن اتری و م ۳ هزار دلاری می ش و د قیمت. سکه به کانال ۱۴ میلی و ن ت و مان افزایش یافت تدا و م افزایش. قیمت دلار و ی و ر و س و دسازترین نماد های امر و ز مجمع و مشان. ۱۴۰۱ | چقدر س و د تقسیم شد د و لت چقدر ا و راق در.

ر و زانه در سایت "نبض ب و رس" گزید ه ای از آخرین. اخبار و مطالب جذاب پیرام و ن بازار سرمایه مسکن ارز انرژی. و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می گردد گزارش کامل. از گزیده خبرهای امر و ز « نبض ب و رس» https //nabzebourse com.

ما برای شما در تابناک ج و ان هر ر و ز گزید ه. ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرام و ن م و ض و عات کسب. و کار رسانه فرهنگ و هنر خان و اده نشاط و سرگرمی. جامعه و را ت و لید و /یا ارائه می کنیم تابناک ج و ان.

گزارش کامل گزیده خبرهای « تابناک ج و ان» را بخ و انید. و یدئ و یی هیجان انگیز از سلطان معر و ف قله سبلان + فیلم. کلیپ جنجالی و جالب با م و ض و ع « عرضه و تقاضا ». + فیلم عذرخ و اهی علی کریمی از عزاداران حسینی+ عکس ماجرای.

محمد ی و سفی رئیس انجمن پر و رش دهندگان مرغ گ و شتی گفت ر و زانه. ۷هزار تن مرغ در سطح کش و ر و ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰تن. در تهران ت و زیع می ش و د .

به گزارش « تابناک» به نقل از همشهری هم اکن و ن. قیمت هر کیل و مرغ در میدان بهمن کمتر از ۴۰هزار. ت و مان و در خرده فر و شی ها ۴۰ تا ۴۵هزار ت و مان. است به گفته ا و با ت و جه به شرایط عرضه و .

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و زارت صمت با ارسال نامه ای. به تمامی و احدهای ت و لیدکننده م و اد ا و لیه گفت کل ت و لیدها باید. در ب و رس کالا عرضه ش و د .

به گزارش ب و رس تابناک به نقل از شبکه اطلاع رسانی. ت و لید و تجارت در نامه سیف الله امیری خطاب به. و احدهای ت و لیدکننده م و اد ا و لیه تأکید شده است براساس این تصمیم. لازم است علا و ه بر رعایت دقیق کف عرضه ها نسبت.

بعد از چند ر و ز صع و د و سبزپ و شی شاخص ها امر و ز. را تجربه کردند خر و ج پ و ل حقیقی هم د و باره امر و ز رقم. خ و رد در گفتگ و با و حید درزی کارشناس بازار سرمایه به. بررسی ب و رس فردا پرداخته ایم .

به گزارش ب و رس تابناک بعد از چند ر و ز صع و د و . سبزپ و شی شاخص ها امر و ز سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ سرانجام. شاخص ها عقب گردی را تجربه کردند خر و ج پ و ل حقیقی. هم د و باره امر و ز رقم خ و رد در گفتگ و با و حید درزی.

نایب رئیس کمیسی و ن صنایع مجلس و اردات خ و در و ی خارجی را در. گر و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و در م و رد. سامان دهی بازار خ و در و ی داخلی پیشنهاد کرد که عرضه و . تقاضا ی بازار خ و در و برابر ش و د .

به گزارش « تابناک» سید ج و اد حسینی کیا در گفت. و گ و با ایسنا در م و رد سامان دهی بازار خ و در و گفت. مجلس یازدهم دنبال سامان دهی بازار خ و در و با نگاه کیفیت. مح و ر است نظارت بر بازار عرضه و تقاضا مرحله بعد.

به گزارش ب و رس تابناک شاخص کل ب و رس تهران امر و ز شنبه. و ۲۶۹ و احد در ارتفاع یک میلی و ن و ۳۶۷ هزار. و احدی قرار گرفت اکثر غ و ل های بازار در بالا بردن. شاخص نقش مهمی داشتند در گزارش امر و ز پیش بینی شده.تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا

یکی از مباحث مهمی که هم و اره م و رد گلایه ت و لیدکنندگان و . کارشناسان اقتصادی ب و ده م و ض و ع قیمت گذاری دست و ری است .

به گزارش ب و رس تابناک گرچه قیمت گذاری دست و ری با هدف. تعیین قیمت عادلانه برای کالاهای اساسی بنگاه های ت و لیدی به. نفع مصرف کننده در ک و تاه مدت سیاستگذاری شده اما در. ص و رتی که به عن و ان سیاستی پایدار م و رد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان ب و رس و ا و راق بهادار گفت اکن و ن قیمت گذاری. دست و ری در ب و رس هیچ جایی ندارد و ما با تمام. قدرت در مقابل مراجعی که بخ و اهند و ارد بحث قیمت گذاری. دست و ری ش و ند می ایستیم و به هیچ و جه اجازه نمی.

به گزارش ب و رس تابناک محمدعلی دهقان دهن و ی گفت امر و ز. مجم و عه د و لت و به ط و ر اخص و زارت صمت مکانیزم های. بازار از جمله عرضه و تقاضا را قب و ل دارد و . به ب و رس کالا به عن و ان جایی که می ت و اند عرضه .

قائم مقام و زیر صمت با اشاره به اظهارات مطرح شده. درباره قیمتگذاری جدید سیمان و ف و لاد گفت براساس قان و ن کالاها. در ب و رس کالا از شم و ل قیمتگذاری خارج هستند و به. عبارتی قیمتها در ب و رس دست و ر پذیر نیستند .

به گزارش ب و رس تابناک محمد صادق مفتح قائم مقام و زیر. صنعت معدن و تجارت افز و د در این زمینه م و ض و ع مهم. آن است که سیاست و زارت صنعت معدن و تجارت مشخص. شده و قرار بر این است ضمن و ر و د کلیه محص و لات.

به گزارش ب و رس تابناک امین صحاف رئیس انجمن ت و لیدکنندگان ل و له. اتصالات و پلی اتیلن در رابطه با م و ض و عات مطرح شده. در رابطه با اینکه مقصر کمب و د سرم ب و رس کالا است. بیان کرد برخی بیان می کنند که به دلیل عرضه .

به گزارش ب و رس تابناک مدتی است که رئیس جمه و ر منتخب. در گفته های خ و د از بازار سرمایه و ا و ل و یت ب و رس. در میان سایر مسائل برای د و لت سخن میگ و ید به ط و ری. که در مراسم تنفیذ نیز به این م و ض و ع اشاره کرد.

رییس اتحادیه مشا و ران املاک با بیان اینکه تفکیک و زارت راه. و شهرسازی به نفع مردم است گفت برخی مسئ و لان فعلی. ح و زه مسکن تلاش می کنند در د و لت آینده هم حض و تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ر. داشته باشند در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه .

آشفته بازار سیمان و گرانی این کالا باعث شده د و باره. برخی دی و اری ک و تاه تر از ب و رس برای این گرانی پیدا. تعیین قیمت را یدک می کشد و باعث می ش و د. دست دلالان و و اسطه ها از بازارهای مختلف ک و تاه ش و د.

به گزارش ب و رس تابناک هن و ز یک سال نیست که برخی. کارشناسان اقتصادی گرانی ها را تقصیر بازار سرمایه انداختند و . نشان به نشان که بازار سرمایه سق و ط رد و گرانی. سیمان را پیراهن عثمان کرده اند و گرانی این کالا.

شاخص ب و رس در هفته چهارم تیر د و باره بازدهی مثبت را. تجربه کرد این در حالی است که با و ج و د حض و ر. چالش عرضه شاخص در مرز ر و انی 1 310 میلی و ن و احد.

به گزارش ب و رس تابناک بازدهی بازار سهام در هفته آخر. این برای چهارمین هفته مت و الی است که ب و رس با بازدهی. مثبت و ثبت مالکیت حق و قی به حقیقی مثبت م و اجه میش و د. البته در چهار هفته مزب و ر دامنه بازدهی کمتر شده اما.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت برای بهب و د ر و ند معاملات ب و رس. باید به سمت افزایش دامنه ن و سان و در نهایت حذف. کامل آن حرکت کرد زیرا ر و ندهای هیجانی مثبت و منفی. با و ج و د دامنه ن و سان باعث انحراف بیشتر معاملات ب و رس می.

به گزارش ب و رس تابناک ن و ید قد و سی" درباره تدا و م ر و ند صع و دی. شاخص ب و رس افز و د پیش بینی تدا و م ر و ند صع و دی ب و رس و ابسته. به تغییرات شاخص های تاثیرگذار بر ب و رس در هفته و . ماه های آینده است و ی اظهار داشت پیش بینی دقیق.

به گزارش ب و رس تابناک محمدرضا پ و رابراهیمی با اشاره به اینکه. بازار سرمایه در و اقعیت میدانی نیاز به یکسری اقدامات بنیادی. بلند مدت دارد تا دغدغه های سرمایه گذاران و سهام. شرکت های ب و رسی حل ش و د افز و د البته همزمان باید یکسری.

به گزارش ب و رس تابناک ب و رس پس از گذر کردن از. ر و زهایی که در ج و خبر اعلام نامزدهای ریاست جمه و ری که. سبز ب و د برای د و مین ر و ز مت و الی در منطقه سرخ ماند. و اکثر سهم های بازار فشار فر و ش را تجربه کردند.

حجم عرضه و تقاضا در بورس چیست ؟

حجم عرضه و تقاضا

حجم عرضه و تقاضا در بورس در تغییرات قیمت سهام در روزهای مختلف تاثیرگذار است. شناختن این دو رکن اصلی اقتصاد باعث می شود درک درستی از تحلیل به روش تکنیکال داشته باشید.
در ادامه در می یابید که اختلاف بین این دو چگونه باعث حرکت قیمت می شود.

حجم عرضه و تقاضا در بورس

در تحلیل تکنیکال شما به جای بررسی عوامل مختلف،به طور مستقیم نمودار قیمت سهام شرکت های بورسی را بررسی می کنید.
این نمودار نشان می دهد که قیمت به صورت لحظه ای در حال تغییر است و در روز های مختلف متفاوت است. عرضه و سهام عامل تغییر قیمت ها هستند پس باید بررسی کنیم که این دو چه چیزی هستند؟

عرضه سهام

“عرضه” کل سهامدارانی هستند که میخواهند سهام خود را با هر قیمتی بفروشند. هنگامی که هر کدام از سهامداران قیمت خاص خودشان را روی سهام بگذارند ما تعدادی سرمایه گذار و تعدادی قیمت منحصر بفرد خواهیم داشت. با نگاهی به بازار سهام دریافت خواهید کرد که هرچه قیمت بالاتر میرود تعداد کل سهام های عرضه شده هم بیشتر می شود.

نمودار عرضه سهام

تقاضا سهام

“تقاضا” کل خریدارانی هستند که میخواهند سهامی را با هر قیمتی بخرند. عملکرد تقاضا متفاوت با عرضه است به این گونه که هرچه قیمت بالاتر برود افراد کمتری مایل به خرید سهام ها هستند. به بیان شیواتر تقاضای سهام همان خرید سهام است و خریداران سهام در بازار تقاضا ایجاد می کنند.

نمودار تقاضا سهام

نقطه تعادل بازار

هنگامی که خرید و فروش در بازار به برابری برسند نقطه تعادل پیدا می شود. در این تقطه فروشندگان سهامشان را با قیمت مورد نظر خود فروخته و خریداران سهام را با قیمت دلخواه میخرند.
این نقطه با کم و زیاد شدن حجم جا به جا می شود. این به این معناست که هرچه عرضه بیشتر باشد نقطه تعادلی در قیمت های کمتر است و هرچه تقاضا بیشتر باشد نقطه تعادل در قیمت های بالاتر به وجود می آید.
از دیدگاه عملی اینها خریداران و فروشندگانی هستند که از دیگران راغب تر برای خرید و فروش بودند و با یکدیگر معامله کرده اند.

نوسان قیمت بر اساس حجم عرضه و تقاضا در بورس

زمانی که تعداد عرضه کنندگان از تعداد متقاضیان بیشتر باشد سهام شرکت ها با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و در نقطه مقابل وقتی متقاضیان از فروشندگان بیشتر می شوند بخاطر افزایش تقاضا و بالا رفتن ارزش شرکت ها قیمت سهام نیز بالا می رود. بدین گونه حجم عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت سهام در بازار می شود.

عرضه و تقاضا در بورس

همانطور که گفتیم با افزایش تقاضای سهام قیمت نیز افزایش می یابد و روند صعودی می شود. هنگامی که سهام در یک نقطه شروع به رشد کرد آن را نقطه حمایتی نام گذاری می کنیم. در مقابل نقطه حمایتی، هنگامی که عرضه افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد و سهام روند نزولی به خود بگیرد نقطه مقاومتی پدید می آید.

صف خرید و فروش در بورس چیست؟

حجم عرضه و تقاضا علاوه بر تاثیر روی نوسانات قیمت ، باعث به وجود آمدن صف های خرید و فروش سهام نیز می شوند.

  • صف خرید : با افزایش تقاضا برای یک سهم و ممانعت عرضه کننده از فروش سهام به قیمت فوق صف خرید به وجود می اید.
  • صف فروش : اگر فروشندگان از خریداران بیشتر شوند صف تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فروش به وجود می اید.

صف فروش نشانگر عدم تمایل افراد به خرید سهام است و صف فروش در نقطه مقابل نشانه اقبال سهام است.

کلام آخر :

حجم عرضه و تقاضا در بورس نه تنها روی قیمت بلکه امکان دارد روی سایر فعالیت های اقتصادی نیز تاثیر بگذارد. حال که با این اصطلاحات و پیامد های وجود آن آشنا شده اید می توانید از این مفاهیم استفاده کرده تا بازار بورس را بهتر تحلیل کنید.

این مطالب را نیز مطالعه کنید :
عرضه اولیه را کی بفروشیم؟
قوانین جدید حجم مبنا چیست و چه مفهومی در بازار بورس دارد؟

توسط کیانا ابراهیمی

مفهوم فلسفی و دقیق خونه مهم نیست، این مهمه که میدونم شغل من خونه منه، بلدم توش راه برم؛ تک تک آجرهاشو میشناسم و بهش تعصب دارم؛ جاییه که وقتی بهش سر میزنم قوی میشم چون ریشه هامو داره:)

نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

نمودار قیمت دلار و قیمت روز دلار، دو مورد از پر جستجو‌ترین کلماتی محسوب می‌شوند که مردم همه روزه به دنبال آنها هستند. زیرا اکثر کالاهای موجود و به طور کلی اقتصاد زندگی افراد، به قیمت دلار بستگی دارد. قیمت دلار بر روی قیمت آهن، مسکن، خودرو، ابزار آلات، هزینه‌های سفر و حتی لباس و مواد غذایی تاثیرگذار است.

نمودار قیمت دلار

اگر شما هم به دنبال بررسی نمودار قیمت دلار در ایران هستید، در ادامه مطلب همراه وبلاگ آیرومارت باشید تا نمودار سال‌های گذشته را با ارقام دقیق ارزیابی کنیم.

بررسی نمودار قیمت دلار در ۳۰ سال گذشته

پیش از آنکه نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته را به شما نمایش دهیم، خوب است که از ۳۰ سال گذشته شروع کنیم و بررسی کنیم که همواره چه مواردی بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، سیر تحول نرخ غیررسمی دلار را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد: دوره اول ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دوره دوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳، دوره سوم از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، دوره چهارم ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ و دوره پنج از ۱۳۹۳ تا به امروز.

بررسی تغییرات نرخ دلار در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷

در سال ۱۳۵۷ و پس از انقلاب اسلامی، با توجه به اتفاقات رخ داده و شور سیاسی و وضعیت روحی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌های اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با بلاتکلیفی مواجه شد. در ضمن وقوع تجاوزات خارجی در مدت کوتاهی پس از انقلاب ۵۷، تاثیر عمده‌ای در تشدید این وضعیت داشت. همه این مسائل منجر به افزایش چشمگیر نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ شد.

داده‌های سری بانک مرکزی در رابطه با نمودار قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه پس از انقلاب، نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور بود. لازم به ذکر است که تا اواسط سال، ۶۸ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومان وارد می‌شدند.

کاهش قیمت دلار با شوک اقتصادی سال ۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۷، یک شوک اقتصادی متفاوت رخ داد و تغییرات وارونه‌ای را به وجود آورد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰ درصد اتفاق افتاد و قیمت آن به ۶ تومان رسید. بهبود درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ و کم شدن تقاضای ارز در آن سال، از دلایل اصلی اولین شوک منفی ارزی به اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. به جز در اوایل دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره تقریبا کنترل شده بود.

بررسی نمودار قیمت دلار در 30 سال گذشته

به طور کلی می‌توان گفت که وجود اختلالات در فروش نفت باعث شد تا در درآمدهای ارزی کمبود شدید رخ دهد، ولی با این حال قیمت دلار افزایش پیدا نکرد.

در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم ۲۰ درصدی، سیاست‌گذاران پولی سعی کردند بازار را سرپا نگه دارند. به طوری که در این دو سال نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور برای دو سال متوالی ۲۰ درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی را ناشی از ماهیت اقتصاد در سال‌های ذکر شده و نگرانی مسئولان اقتصادی از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر تورم می‌دانند.

جهش بی سابقه نرخ ارز در سال های ۷۳ و ۷۴

با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز به یکباره در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. در همین راستا، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، اولین شوک بزرگ در نرخ ارز در این دوره ظاهر شد.

در سال ۷۳ نرخ ارز با افزایش ۴۶ درصدی به ۲۶۳ تومان و در سال ۷۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۳ تومان افزایش یافت. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و سال‌های بعد تا سال ۱۳۸۹، شاهد چنین جهشی در نرخ ارز نبوده است. البته تورم در این دوره نیز مشابه بود. بنابراین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۷۴ نرخ تورم ۴۹ درصد بود که نشان‌دهنده جهش بی سابقه قیمت‌های داخلی در این مدت است.

نوسانات قیمت دلار در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹

در زمانی که تورم ضربه خورده بود و اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۳ بازسازی و تعدیل شده بود، دولت دوباره سعی کرد «نرخ ارز مرجع» را اصلاح کند. در اوایل سال جاری و طی هشت سال، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها با ۵ ریال افزایش از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسید. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد سال ۱۳۸۰، قیمتی حدود ۷۹۲ تومان بود.

در این سال، شکاف ایجاد شده در نظام ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را مجبور به تعدیل نرخ غیررسمی ارز کرد. در سال ۱۳۸۰ ارزش ارز بازار آزاد چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ به دلیل آشفتگی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تا ۷۹۵ تومان افزایش داد. نرخ ارز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا ۲۸ درصد رشد داشت.

نمودار قیمت دلار در تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ۱۰ سال گذشته

در سال ۹۰ با تشدید شایعات در مورد محدودیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، قیمت ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی که در سال ۹۰ نرخ ارز غیررسمی ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش قیمت مربوط به دی ماه این سال و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است.

شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ ارز نزدیک به ۹۰۰ تومان بالا رفت و به ۳۱۸۲ تومان رسید.

البته در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار بالا بود و ارزش دلار نیز به ۴۰۰۰ تومان رسید. اما تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا پس از آن زمان کاهش یافت و در سال جاری بین ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ تومان نوسان داشت.

بر اساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد. مثلا در فروردین ۹۳ نرخ ارز ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت. اما در بهمن و اسفند مجددا کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید.

در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد ماه قیمت دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار داشت. اما در شهریور ماه به ۳۴۰۰ تومان می‌رسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه دارد و به ۳۶۷۳ تومان می‌رسد. این رقم همچنان ۱۲۹ تومان بیشتر از سال ۱۳۹۳ است.

نمودار قیمت دلار در 10 سال گذشته

افزایش بی سابقه قیمت دلار در ۵ سال گذشته

در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار در فروردین ماه به ۳۴۹۳ تومان رسید و در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. در واقع سکوی پرتاب دلار برای سال ۹۳-۹۶ یک افزایش ۴ ماهه بین مهر تا آذر برای قیمت های بالاتر است و قیمت دلار تقریبا در اینجا به اوج می‌رسد.

از سال ۹۶ تا ۹۷ قیمت دلار با روند افزایشی همراه بود، اما از سال ۹۷، به دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد. به طوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی قیمت دلار حتی از دو برابر نیز فراتر رفت. در پایان سال ۹۶، قیمت دلار در حدود ۴۸۹۹ بود، ولی در پایان سال ۹۷ به ۱۲۸۹۴ رسید. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۹۸ کمی کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سال‌های پیش خیلی بالا بود. در پایان سال تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹۶۳ رسید و با توجه به نوسانات موجود، در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۲۷۷۳۵ افزایش یافت.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره بر این باور بوده است که اثر تورم بر نرخ ارز به پایان خواهد رسید و به نظر می‌رسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به تقاضای فصلی ارز و تحولات در اوج بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تعدیل نرخ ارز با بهای واقعی آن باشد. زیرا با گذر کردن از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش خود به سطح قبل از افزایش باز نمی‌گردد.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت آهن آلات

در دو تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا سال اخیر نوسانات بازار ارز به حدی بوده که تاثیر عواملی مانند تغییر تقاضا یا تغییر قیمت های جهانی را کاهش داده است. در ماه های اخیر نرخ دلار عامل اصلی تغییر قیمت محصولات فولادی بوده است. با توجه به وارداتی بودن بسیاری از محصولات، قیمت انواع آهن آلات مانند قیمت لوله استیل، تا حد زیادی به قیمت دلار بستگی دارد. شاید در بازار آزاد، تغییرات قیمت ریالی فولاد و قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی هم‌راستا نباشد. اما به طور کلی بین نرخ ارز و نرخ جهانی فولاد رابطه مستقیم وجود دارد.

قیمت انواع آهن آلات بر اساس دلار آمریکا بوده و به صورت روزانه تغییر می‌کند. در نتیجه برای بررسی و تحلیل قیمت فولاد در کشور باید نسبت قیمت ریال و دلار را مورد ارزیابی قرار داد. عوامل موثر بر حجم عرضه و تقاضا و همچنین ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، بر قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌گذارند و قیمت نهایی فولاد را تعیین می‌کنند.

کاهش ارزش ریال در برابر دلار نیز باعث کاهش ارزش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است. از طرفی به دلیل سود کم در بازارهای خارجی، قیمت‌ها در بازار داخلی بالا می‌روند. افزایش قیمت دلار باعث افزایش هزینه های جانبی مانند هزینه حمل و نقل تریلی در کشور نیز می‌شود.

همچنین پیامدهای روانی افزایش نرخ دلار، قیمت انواع محصولات مانند قیمت میلگرد استیل را افزایش خواهد داد. در واقع می‌توان گفت که نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم قیمت آهن‌آلات را تغییر می‌دهد. اما باید توجه داشت که قیمت جهانی فولاد بر اساس سود تولیدکنندگان و افزایش یا کاهش قیمت تعیین نمی‌شود. در عوض، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین می‌شود.

تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان کشورهای کلیدی صنعت فولاد مانند چین، ایالات متحده و هند برای نظارت بر تغییرات قیمت آهن، بسیار مهم است. به عنوان مثال، رشد اقتصادی چین تاثیر قابل توجهی بر تقاضای فولاد و قیمت آهن آلات دارد.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت آهن آلات

اطلاع از قیمت انواع آهن آلات در آیرومارت

همانطور که در ابتدای متن عنوان کردیم، قیمت دلار بیشترین تاثیر را در تمامی کالاها خواهد داشت. مثلا اگر شما بخواهید قیمت استیل را چک کنید، حتما متوجه خواهید شد که با توجه به وارداتی بودن این محصول، قیمت دلار تا چه اندازه هزینه را تغییر می‌دهد. بنابراین جهت خرید انواع مقاطع فولادی و آهن آلات، باید از منبعی معتبر و به روز قیمت را استعلام بگیرید.

آیرومارت یکی از بهترین منابع برای اطلاع از قیمت قطعات فولادی و سفارش آنلاین آنها محسوب می‌شود. ما در سایت، نمودار تغییرات روزانه را قرار داده‌ایم که این باعث می‌شود شما با اطلاعات بیشتری دست به خرید بزنید. در ضمن کارشناسان مجرب ما با به روزترین اخبار از قیمت دلار و آهن آلات، پاسخگوی شما هستند. کافیست با شماره ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید تا شما را به صورت رایگان راهنمایی کنند.

تعیین قیمت عرضه و تقاضا در بورس

تعیین قیمت عرضه و تقاضا در بورس

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، حدود نیمی از تولید و مصرف فولاد ایران در حوزه فولاد تخت و از خانواده ورق می باشد. در چند ماه اخیر تصمیم به تغییر رویه فروش فولاد مبارکه بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی این شرکت بزرگ که رهبر مطلق بازار ورق در کشور می باشد، باعث شده اکنون بازار.

  • ارسال شده در 1398/12/17 ساعت 09:40

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، حدود نیمی از تولید و مصرف فولاد ایران در حوزه فولاد تخت و از خانواده ورق می باشد. در چند ماه اخیر تصمیم به تغییر رویه فروش فولاد مبارکه بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی این شرکت بزرگ که رهبر مطلق بازار ورق در کشور می باشد، باعث شده اکنون بازار کاملا از دست خارج شود و در نتیجه امروز هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای ورق می افتد و هیچ گونه دخالتی هم نمی تواند کنترل کننده بازار ورق باشد. در نتیجه به پیروی از قیمت ورق فولادی سایر مقاطع فولادی هم حرکت افزایشی خود را آغاز کردند.

کاهش ارزش پول ملی خود محرک افزایشی است که این افزایش نرخ ارز، هم به صورت واقعی در بازار ارز اتفاق افتاده و هم انتظار افزایش ناشی از تحلیل بودجه ۹۹ و به خصوص کسری قابل توجه پیش بینی شده توسط اقتصاد دانان مورد انتظار است. التهاب، هیجان، افزایش افسار گسیخته، رشد بی رویه، ترمز بریده شده قیمت ها و … کلماتی است که در این روزها زیاد می شنویم؛ نه فقط در بازار فولاد بلکه در هر بازاری که کالا در آن بر اساس قیمت های جهانی ارزش گذاری می شود؛ کالایی که ارزش صادرات دارد و یا جایگزینی برای نوع وارداتی آن در دسترس بازار نیست. اما مهم ترین دلیل قیمت های غیر واقعی و دستوری قبلی است. وقتی کالایی را که در بازار یک قیمت دارد در بورس با کمتر از نصف آن قیمت به عنوان قیمت پایه عرضه می کنیم که خود این قیمت پایه معلوم نیست بر چه اساسی گذاشته شده است، در زمان های افزایش قیمت هجوم برای خرید به وجود می آید که قابل کنترل نیست.

تنظیم بازار یک راه حل بیشتر ندارد و آن مشورت با خود تولید کنندگان و فعالان صنف است؛ مشورتی واقعی به منظور اعمال سیاست های ناشی از تصمیم مشترک در بازار فعلی. باید ستاد تنظیم بازار اختیار کامل تعیین قیمت عرضه و تقاضا را به بورس کالا بسپارد و کلیه محدودیت های صادراتی و عرضه دستوری با نرخ های غیر واقعی را لغو نماید و مطابق با فرمول بورس کالا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار و قیمت جهانی صورت پذیرد اما سقف رقابت هم مثل سابق با محدودیت روزانه همراه باشد و قیمت هر روز براساس قیمت کشف شده روز قبل تعیین گردد.

تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در بازار

نایب رئیس تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه گفت: خودرو باید در حاشیه بازار به فروش رود و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مطلب زاده در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: عرضه خودرو در بورس اصلا معنا ندارد؛ مگر می شود کالای مصرفی در بورس عرضه شود؟، مواد اولیه یا سهام شرکت های مختلف نیست که در بورس عرضه شود، این کالایی است که مردم می خرند و عرضه خودرو در بورس معنی ندارد.

تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در بازار

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه بیان کرد: اکنون زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد است و در هفته گذشته ۶۰ هزار خودرو پیش فروش کردند و میانگین که محاسبه کردیم ۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو به جیب دلالان رفت.

وی افزود: در خودرو هایی بیش از ۲ برابر اختلاف قیمت وجود دارد ۱۰۰ میلیون در هر خودرو برنده می شوند؛ اینگونه نمی توان اقتصاد را کنترل کرد، وزیر صمت وعده ای می دهد و مجلس جلوی آن را می گیرد، این تصمیمات باعث ضرر و زیان می شود. با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور باید هر ساله پیشرفت داشته باشد، اما اکنون نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

مطلب زاده به تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا اشاره به اینکه خودرو در هیچ کجای دنیا یک کالای سرمایه ای نیست، اما در ایران به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است، گفت: خودرو به یکی از بهترین بازارها، برای سرمایه های سرگردان تبدیل شده است؛ کالایی که باعث بیشتر شدن حضور دلالان شده و به دنبال آن سفته بازی رونق گرفته است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه با بیان اینکه تاکنون طرح نادرست قیمت گذاری خودرو پیاده شده که باعث زیان خودروسازان شد، تصریح کرد: نتیجه آن بر هم ریختن بازار و رکود صنعت بود و دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی دادند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.